THE ARREST OF JESUS

 

 

 

 

THE ARREST OF JESUS IN THE GARDEN OF GETHSEMENE.

TUESDAY PROBABLY MIDNIGHT

Jn.18

3   Therefore Judas having received the detachment and officers from the chief priests

 and Pharisees comes there with torches and lamps and weapons. (Lk.22:47) And he who

was called Judas, one of the twelve was going before them:

 

 

Matt. 26

47  a great multitude with swords and sticks.

48   And he who was betraying him gave them a sign, saying, (Matt.26:48 & Mk.14:44)

 “Whomever I kiss is he, seize him (Mk.14:44) and lead him safely away.”

 

 

Jn.18

4    So Jesus knowing that all things were coming upon him went forward and said to

them, Whom do you seek?”

5   They answered him, “Jesus the Nazarene.”  Jesus says to them, “I, I am he.” And

Judas who was betraying him was standing with them.

 

 

6    Therefore when he said, “I, I am he” they drew back and fell to the ground.

7   Again he asked them, “Whom do you seek.” And they said, “Jesus of Nazareth.”

8    Jesus answered, “I told you that I am he. Therefore if you are seeking me, allow these men to go.”

 

 

 

9    That the word, which he spoke might be fulfilled, “Of those whom you have given me I have not lost any.”

 

Lk.22

47  And Judas drew near to Jesus to kiss him.

48  But Jesus said to him, “Judas, do you betray the Son of Man with a kiss?”

Matt. 26

49  And immediately having come up to Jesus, he said,

“Greetings, master, and kissed him.

50a   But Jesus said to him, “Friend, Why did you come?”

Lk.22

49  And those around him seeing what was about to happen said to him,

 “Lord, shall we smite with the sword?  

 

 

Matt. 26

50b    Then having come to him they laid hands on Jesus, and took him.

Jn.18

10  So Simon Peter having a sword drew it and struck the servant of the High Priest

and cut off his right ear and the name of the servant was Malchus.

 

 

 

 

Lk.22

51  And in reply Jesus said, “Allow even  this.” (Jn.18:11) Put your sword into its

sheath. 

 

Matt. 26

52… Return your sword to its place: for all who take the sword shall perish by the

sword.

53    Or do you not think that I cannot now call to my Father, and he shall provide me

with more than twelve legions of angels? (Jn.18:11)  Should I not drink the cup, which

the Father has given me

Matt. 26

54   How then shall the scriptures be fulfilled, that it must be so?”

 

 

Lk.22

And having touched the ear of the servant he healed him

52  And Jesus said to the chief priests and captains of the temple and elders who had

come up against him,

 

 

Matt. 26

55   to the multitudes,  (Lk.22:52) Have you come out (Matt.26:55, Mk.14:48 & Lk.22:52) as

against a thief? (Matt.26:55, Mk.14:48 ) Have you come out (Matt.26:55, Mk.14:48 &

Lk.22:52) with swords and sticks to take me? (Matt.26:55, Mk.14:49 & Lk.22:53)  Daily

(Mk.14:49) I was (Matt.26:55 &  Mk.14:49) with you. (Matt.26:55)  I sat teaching in the

temple. (Lk.22:53) When I was with you (Mk.14:49 & Lk.22:53)  in the temple (Mk.14:49)

teaching, (Matt.26:55 &  Mk.14:49) you did not seize me. (Lk.22:53) You did not stretch out

 your hands against me.

 

 

 

 

 

(Matt.26:56) But all this is happening (Matt.26:56 & Mk.14:49) so that the writings

(Matt.26:56) of the prophets (Matt.26:56 & Mk.14:49) might be fulfilled. (Lk.22:53) But this

is your hour and the power of darkness.

 

Jn.18

12  So the garrison and the chief captain and the officers of the Jews took hold of Jesus

and bound him.

56   Then all the disciples forsook him, and fled.

 

 

 

THE ARREST OF JESUS IN THE GARDEN OF GETHSEMENE.

Jn.18

3    o  oun  ioudaV  labwn thn speiran kai ek twn  

arcierewn  kai  farisaiwn  uphretaV  ercetai  ekei  

meta  fanwn kai  lampadwn  kai  oplwn  (Lk.22:47)

kai o legomenoV ioudaV eiV twn  dwdeka  prohrceto  

autwn

Matt. 26

47  ocloV poluV  meta macairwn  kai xulwn  

48   o  de paradidouV auton edwken autoiV shmeion legwn

(Matt.26:48 & Mk.14:44) on an filhsw  autoV  estin  krathsate

auton (Mk.14:44)  kai  apagagete  asfalwV  

Jn.18

4    ihsouV oun  eidwV  panta  ta  ercomena  ep  auton  

exelqwn  eipen  autoiV tina  zhteite  

5   apekriqhsan  autw  ihsoun ton  nazwraion  legei  

autoiV o  ihsouV  egw  eimi  eisthkei  de  kai  ioudaV  o  

paradidouV  auton  met  autwn  

6    wV  oun  eipen  autoiV  oti  egw  eimi  aphlqon eiV  ta  

opisw  kai  epeson  camai  

7   palin  oun  autouV  ephrwthsen tina  zhteite oi de

 eipon  ihsoun ton nazwraion  

8   apekriqh  o  ihsouV  eipon  umin  oti  egw  eimi  ei  oun

eme  zhteite  afete  toutouV  upagein  

9   ina  plhrwqh  o logoV  on  eipen  oti  ouV  dedwkaV  moi

ouk  apwlesa  ex autwn  oudena  

Lk.22

47  kai  hggisen ioudaV tw  ihsou  filhsai auton  

48  o  de  ihsouV eipen autw  iouda  filhmati ton uion tou

 anqrwpou  paradidwV  

Matt. 26

49    kai euqewV proselqwn tw ihsou eipen caire rabbi

kai katefilhsen auton

50a o de ihsouV eipen autw etaire ef w parei (Lk.22:47)

idonteV de oi peri  auton to  esomenon eipon autw kurie

ei  pataxomen en  macaira

Matt. 26

50b tote proselqonteV epebalon taV ceiraV epi ton

ihsoun kai ekrathsan auton  

Jn.18

10   simwn oun petroV  ecwn  macairan  eilkusen authn

kai  epaisen ton tou  arcierewV  doulon kai

apekoyen  autou  to  wtion to  dexion  hn  de  onoma  tw

 doulw  malcoV

Lk.22

51   apokriqeiV  de  o ihsouV eipen  eate ewV  toutou   

 (Jn.18:11) bale thn  macairan sou  eiV thn  qhkhn  

Matt. 26

52   apostreyon sou thn macairan eiV ton topon authV

panteV gar oi labonteV macairan en macaira

apolountai  

53   h dokeiV oti ou dunamai arti parakalesai ton

patera mou kai parasthsei moi pleiouV h dwdeka

legewnaV aggelwn  (Jn.18:11) to pothrion o dedwken  moi o

pathr ou  mh piw auto (Matt 26:54) pwV oun plhrwqwsin

ai grafai oti outw dei genesqai  

Lk.22

 kai  ayamenoV  tou  wtiou  autou  iasato  auton  

52  eipen de  o  ihsouV proV touV  paragenomenouV  ep

auton arciereiV  kai  strathgouV tou  ierou  kai  

presbuterouV  

Matt. 26

55...toiV ocloiV (Matt.26:55, Mk.14:48 & Lk.22:52) wV epi lhsthn

(Lk.22:52) exelhluqate (Matt.26:55, Mk.14:48 ) exhlqete (Matt.26:55,

Mk.14:48 & Lk.22:52) meta  macairwn  kai  xulwn  sullabein  me

(Matt.26:55, Mk.14:49 & Lk.22:53)  kaq  hmeran (Mk.14:49) hmhn  (Matt.26:55 &

Mk.14:49) proV  umaV (Matt.26:55)  ekaqezomhn didaskwn

en tw ierw  (Lk.22:53)  ontoV  mou  meq  umwn  (Mk.14:49 & Lk.22:53)  en tw  ierw (Mk.14:49)  didaskwn  (Matt.26:55 &  Mk.14:49) kai ouk  

ekrathsate  me (Lk.22:53)    ouk exeteinate taV  ceiraV  ep

 eme  (Matt.26:56) touto  de olon  gegonen (Mk.14:49)  all (Matt.26:56 &

 Mk.14:49)  ina  plhrwqwsin  ai  grafai (Matt.26:56) twn  

profhtwn  (Lk.22:53)  all  auth  umwn  estin  h  wra  kai  h

exousia  tou  skotouV  

Jn.18  

12 h  oun  speira  kai  o  ciliarcoV  kai  oi  uphretai  

twn  ioudaiwn  sunelabon  ton  ihsoun  kai  edhsan  

auton  

56   tote oi maqhtai panteV afenteV auton efugon